Noví mluvčí Zelené re:vize

Novými mluvčími Zelené re:vize byli o víkendu zvoleni Maria Maggie Dokupilová (Praha 5) a Kuba Kutílek (Pardubice).

Mluvčí jsou voleni na půl roku a podmínkou je, že alespoň jedna z nich není muž a alespoň jeden/jedna nejsou z Prahy.
Mluvčí nemají žádné formalizované pravomoci a slouží jako styčné osoby mezi vnějškem a vnitřkem ZR.

Maggie má za sebou zkušenost z Federace mladých evropských zelených, kde působila např. jako generální tajemnice. K jejím tématům patří sociální inkluze a digitální práva. Nicméně z titulu funkce generální tajemnice přičichla k tématům různorodým.

Kuba Kutílek je předsedou pardubické krajské organizace SZ. Společensky se angažuje zejména v oblasti urbanismu a (cyklistické) dopravy, čemuž se věnuje i profesně. V průběhu svéhoho brněnského aktivistického období si vysloužil záznam na antiMultiKulti watch: pseudohumanistický retard z Brna, pracuje v dopravě, aktivista, obhajuje cikány a spolupracuje s různými neomarxisty a antirasistickými iniciativami.

Novým mluvčím gratulujeme a těšíme se příliv nové energie!

P.S. Jan Trnka z volby odstoupil, protože vzhledem k požadavkům na minimálně jednoho nemuže a jednu/jednoho mimo Prahu, nebylo možné zvolit dvojici, ve které by byl. Z volebních lístků tedy vypadl a při zachování pořadí preferencí byla volba vyhodnocena. Zde odkaz na rozbor STV volby mluvčích .

Páté setkání bude 13.9. v Brně

Milé příznivkyně, milí příznivci,

rádi bychom vás pozvali na další setkání Zelené re:vize, které se uskuteční 13.9. v Brně. Přesné místo konání bude brzo zveřejněno, jakož i přesný čas zahájení. Předpokládaný začátek je v 10h dopoledne.
I v Brně se budeme věnovat programovým bodům Zelené re:vize a to tématu bankovnictví a financializaci ekonomiky. K diskusi pak budou i návrhy alternativních konceptů finančních systémů. Garantem těchto bodů bude Jan Bittner. Další část programu bude věnována revizi procesu přípravy nového politického Strany zelených.

Pro informace o přesném místě a čase sledujte tento prostor.

Těšíme se na všechny!

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti Zelené re:vize, levicové platformy Strany zelených

Období: 20. února 2015 (zveřejnění manifestu)–20. srpna 2015

Mluvčí platformy v tomto období: Monika Horáková (Praha) a Martin Škabraha (Olomouc)

Zelená re:vize má za sebou první půlrok své činnosti. Hlavním výsledkem  je – vedle samotného založení – úspěšné etablování platformy v rámci strany. Zelená re:vize se i pro vedení strany a řadu svých názorových oponentů a oponentek stala respektovaným partnerem pro diskutování o programových a vnitrostranických otázkách. Vznik platformy vyvolal u členské základny i mimo ni řadu pozitivních reakcí. Objevily se, zvláště zpočátku, i kritické hlasy, na které jsme reagovali a reagujeme vytrvalou snahou o dialog a diskusi; ta je podle nás duší každé politické strany.

Platformu zastupovali dva mluvčí: Monika Horáková (Praha) a Martin Škabraha (Olomouc). Funkce mluvčích dle počátečního konsenzu rotuje, dvojice se střídají po půl roce. Při volbě mluvčích zohledňujeme genderový a geografický klíč (muži a pražské členstvo mohou být ve dvojici zastoupeni maximálně jednou).

Za půl roku svého dosavadního fungování sesbírala Zelená re:vize pod svůj manifest 80 podpisů podporovatelů a podporovatelek z různých oblastí České republiky a uspořádala čtyři veřejná setkání (Pardubice, Ústí nad Labem, Plzeň, Praha), na nichž se diskutovalo o samotné platformě, o směřování Strany zelených i o konkrétních bodech do nového politického programu SZ. Vítanou návštěvou byla několikrát předsedkyně Strany zelených Jana Drápalová a spolu s ní další členové předsednictva strany, kteří se aktivně zapojovali do diskuze.

Kromě toho představili naši zástupci a zástupkyně Zelenou re:vizi na sedmi krajských konferencích (kraje Pardubický, Zlínský, Olomoucký, Vysočina, Liberecký, Jihočeský, Královehradecký) a také na tradiční Jihočeské letní akademii Strany zelených. Aktivní jsme byli také v podpoře řady občanských aktivit, například pražské Kliniky, protestů proti vystěhování squattu Cibulka či na protirasistických a antixenofobních demonstracích. Sešli jsme se s dvěma zelenými europoslankyněmi Ska Keller a Terry Reintke a také se senátorem Václavem Láskou. Pro snadnější navazování zahraničních kontaktů jsme přeložili manifest do angličtiny a němčiny.

Příprava a proces schvalování nového stranického programu, který by měl nahradit kvalitní, avšak již přesluhující Vizi ekologické demokracie (2003), to bude v nejbližších měsících hlavní výzvou pro celou Stranu zelených, nutně však i pro její levicovou platformu, která si klade za cíl ovlivnit jak celkové vyznění dokumentu, tak prosadit do jeho znění některé zcela konkrétní body. Především však doufáme, že výsledný dokument, který má být schválen sjezdem v České Třebové 28. až 29. listopadu 2015, vzejde z důkladné ideové diskuse; ta je u zelených již tradičně vedena o environmentálních a lidskoprávních tématech a naším cílem zůstává vést i v otázkách sociálních a ekonomických. Vedle nového dlouhodobého programu se tento programový sjezd bude zabývat také úpravou stanov SZ, především pak zavedením institutu spolupředsednictví, který plně podporujeme.

Další výzvou bude pro celou stranu i Zelenou re:vizi sjezd konaný v příštím kalendářním roce s cílem zvolit – již podle upravených stanov – nové předsednictvo Strany zelených, které by ji mělo vést do krajských voleb a i do sněmovních voleb 2017.

Pozvání na volejbalový piknik Strany zelených

Zelená re:vize (spolu s Pavlem Himlem, vedoucím odborné sekce Strany zelených pro vzdělávání a vědu, do jehož kompetence tedy spadá i tělesná výchova) vás zvou na sportovně-piknikové odpoledne v neděli 30. 8. 2015 od 14:00 v Praze na Ladronce (orientačně zastávka autobusu 191 U Ladronky nebo zastávka tramvají 22 a 25 Vypich). Čeká na nás zápas ve volejbale na skládacím hřišti (viz foto), pro konzervativnější členy a členky bude k dispozici i kriket:-) Inliny, skateboardy a další sportovní náčiní si prosím přineste vlastní, stejně jako piknikové soupravy, deky, jídlo a pití. Počasí má být slunečné, tak přijďte zakončit prázdniny a odstartovat předsjezdový finiš ve sportovním duchu. Těšíme se na vás!

Čtvrté setkání – Praha

Milé příznivkyně, milí příznivci,

rádi bychom vás pozvali na čtvrté setkání Zelené re:vize, které se uskuteční 20.6. v sobotu – v 17h – v družstevní kavárně ROH na pražském Žižkově (ul. U božích bojovníků 3 – vchod je nad hospodou U vystřeleného oka).
Tématy tohoto setkání budou 1) Nepodmíněný základní příjem a 2) Duševní vlastnictví. Jak se stalo zvykem, na začátku bude prostor i pro obecnější diskusi a zváni jsou tudíž všichni.

Toto setkání bylo předřazeno brněnskému s ohledem na zasedání republikové rady, které se bude konat v neděli 21.6. v Praze. O datu brněnského setkání prosím hlasujte na tomto doodlu.

Těšíme se na vás!

Ohlédnutí za plzeňským setkáním

V pátek 15. května proběhlo v Plzni třetí veřejné setkání Zelené re:vize. Akce se konala v nadmíru pohostinném prostředí družstevní kavárny Inkognito, jejíž návštěvu rozhodně doporučujeme všem, kdo do západočeské metropole zavítají.

V úvodu večera se diskutovalo o nedostatečné schopnosti strany oslovit širší voličskou základnu a zejména pak marginalizované skupiny obyvatelstva. Hlavní náplní setkání pak byla práce nad dvěma připravenými tématy, která s problematikou marginalizovaných úzce souvisí.

Nejprve jsme se věnovali tématu sociálního bydlení, jehož odborným garantem byl Jan Sládek. Shodli jsme se na východisku v zásadě, že bydlení má být ústavně zaručeným lidských právem, nikoli obyčejným zbožím. V pomoci osobám bez domova bychom chtěli upřednostnit přístup zvaný housing first, tedy přidělení kvalitního bydlení jako první krok, oproti nyní převažujícímu přístupu, který dosažení plnohodnotného bydlení podmiňuje řadou postupných kroků, během nichž si klient musí lepší bydlení zasloužit. Změnit bychom také chtěli nynější důraz na vlastnictví bydlení, vedoucí mimo jiné k nadměrné zatíženosti hypotékami; chtěli bychom podporovat spíše nájemní bydlení. Sympatické jsou nám také kolektivní formy jako co-housing nebo družstevní bydlení.

Za nezbytnou podmínku pro rozvoj sociálního bydlení coby součásti koncepční sociální politiky dále považujeme zastavení trendu privatizace obecních bytů. Obce by přitom v celé koncepci měly hrát klíčovou roli, stát by měl především podporovat, nikoli nařizovat. Součástí této podpory by pak měla být i daňová politika, která bude zvýšené odvody z nemovitostí směřovat právě do podpory dostupného bydlení.

Druhým „plzeňským“ tématem byla kriminalizace chudoby. Garanty byli místní signitáři ZR Laco Toušek, Lubomír Lupták a Tomáš Hirt. Programové závěry, které z tohoto bloku vzešly, překračují problematiku boje s chudobou. Zelená re:vize především odmítá transformaci sociální problematiky na bezpečnostní a tedy nahrazování či vytlačování sociální politiky různými formami represe, například v podobě stírání hranice mezi přestupkem a trestným činem (pravidlo “třikrát a dost”). Tam, kde je represivní přístup nezbytný, budeme usilovat o to, aby byl maximálně v moci státu a pod demokratickou kontrolou. To se týká zejména nynějšího systému exekucí, který je z velké části privatizován a z nástroje spravedlnosti proměněn v nástroj dobývání renty. Za nežádoucí považujeme také neustálé bujení kamerového systému. Konečně bychom rádi vyvolali diskusi o pravomocích a samotné existenci městské policie, jejíž zavedení se podle našeho názoru příliš neosvědčilo.

Celkově mělo třetí setkání Zelené re:vize dosud nejvíce pracovní charakter, za což patří dík všem účastníkům. V následujících dnech zveřejníme podrobnější výstupy pracovních skupin, věnujících se uvedených tématům.

Podporujeme squat Cibulka

Zelená re:vize nesouhlasí s vyklizením squatu Cibulka a podporuje setrvání squaterů na usedlosti.

Spektakulární demonstrace policejní síly nepatří do civilizovaných zemí. Fakt, že se tak děje v kontextu celonárodní kampaně, kterou PČR proti anarchistické komunitě vede, vyvolává dojem, že si protiextremistické oddělení potřebuje zchladit žáhu a prosadit do veřejného podvědomí obraz nonkonformních levicových hnutí jako nepřátel společnosti. Ten se díky kauze Klinika začal rozpadat a veřejností se začaly šířit subverzivní otázky.

Na veřejnosti a v médiích se začalo diskutovat o napětí mezi legitimitou a legalitou zvláště ve vztahu k instituci soukromého vlastnictví, které společnost v některých případech brání ke své vlastní škodě.

Opět se vrátila otázka významu občanské neposlušnosti v demokratickém procesu. Zákon je někdy třeba porušovat, aby se ukázala jeho nedostatečnost či nespravedlnost. Redukovat demokracii na zákon je nemožné. Podle takového pohledu Rosa Parks, která zažehla americké hnutí za práva černochů tím, že odmítla pustit sednout bělošku v autobuse, prostě porušila zákon – tečka.

Tak jako Rosa Parks osquattovala sedadlo vyhrazené bělochům, dnešní squatteři odmítají uvolnit místo spekulantům s nemovitostmi a my v tom spatřujeme cestu ke spravedlivější společnosti, kde soukromé vlastnictví není privilegium, ale především odpovědnost.

Třetí setkání bude v Plzni

Milé příznivkyně a příznivci,
rádi bychom vás pozvali na další setkání Zelené re:vize, které se uskuteční v pátek 15. května od 18:00 v plzeňské družstevní kavárně Inkognito (Husova 24). Diskutovanými tématy budou sociální bydlení, které představí Honza Sládek z katedry sociologie FFUK, a kriminalizace chudoby, které si připravil kolektiv z katedry antropologie FF ZČU ve složení Laco Toušek, Ľubo Lupták a Tomáš Hirt.
Po představení témat a diskusi bude následovat pracovnější část, ve které se budeme snažit rozvinout a formulovat programový požadavek vůči vznikajícímu dlouhodobému programu SZ.
Vítáni jsou všichni bez ohledu na partajní či frakční preference.

Budeme se těšit!

Hlasujme o třetím setkání

Vážené příznivkyně, milí příznivci,
čeká nás třetí setkání a je třeba zvolit jeho místo a čas. Vybíráme ze tří měst. Do Plzně nás místní zvali již záhy po zveřejnění ZR. Moravská města, na druhou stranu, vyvažují setkání, která zatím probíhala v Čechách. Pokud máte silnou preferenci jiného města, uveďte ji i s odůvodněním do komentářů.
Hlasujme tedy.

Kde by mělo být třetí setkání? (max 2 preference)

  • Plzeň (50%, 12 Votes)
  • Brno (33%, 8 Votes)
  • Olomouc (17%, 4 Votes)

Total Voters: 16

Nahrávání ... Nahrávání ...

N.B. Pro možnost hlasovat je třeba být přihlášen.

Pro volbu času jsme připravili doodle. Pokud se pro čas rozhodujete až podle místa setkání, vyčkejte, než bude místo vybráno, a k doodlu se, prosím, vraťte.