Ohlédnutí za plzeňským setkáním

V pátek 15. května proběhlo v Plzni třetí veřejné setkání Zelené re:vize. Akce se konala v nadmíru pohostinném prostředí družstevní kavárny Inkognito, jejíž návštěvu rozhodně doporučujeme všem, kdo do západočeské metropole zavítají.

V úvodu večera se diskutovalo o nedostatečné schopnosti strany oslovit širší voličskou základnu a zejména pak marginalizované skupiny obyvatelstva. Hlavní náplní setkání pak byla práce nad dvěma připravenými tématy, která s problematikou marginalizovaných úzce souvisí.

Nejprve jsme se věnovali tématu sociálního bydlení, jehož odborným garantem byl Jan Sládek. Shodli jsme se na východisku v zásadě, že bydlení má být ústavně zaručeným lidských právem, nikoli obyčejným zbožím. V pomoci osobám bez domova bychom chtěli upřednostnit přístup zvaný housing first, tedy přidělení kvalitního bydlení jako první krok, oproti nyní převažujícímu přístupu, který dosažení plnohodnotného bydlení podmiňuje řadou postupných kroků, během nichž si klient musí lepší bydlení zasloužit. Změnit bychom také chtěli nynější důraz na vlastnictví bydlení, vedoucí mimo jiné k nadměrné zatíženosti hypotékami; chtěli bychom podporovat spíše nájemní bydlení. Sympatické jsou nám také kolektivní formy jako co-housing nebo družstevní bydlení.

Za nezbytnou podmínku pro rozvoj sociálního bydlení coby součásti koncepční sociální politiky dále považujeme zastavení trendu privatizace obecních bytů. Obce by přitom v celé koncepci měly hrát klíčovou roli, stát by měl především podporovat, nikoli nařizovat. Součástí této podpory by pak měla být i daňová politika, která bude zvýšené odvody z nemovitostí směřovat právě do podpory dostupného bydlení.

Druhým „plzeňským“ tématem byla kriminalizace chudoby. Garanty byli místní signitáři ZR Laco Toušek, Lubomír Lupták a Tomáš Hirt. Programové závěry, které z tohoto bloku vzešly, překračují problematiku boje s chudobou. Zelená re:vize především odmítá transformaci sociální problematiky na bezpečnostní a tedy nahrazování či vytlačování sociální politiky různými formami represe, například v podobě stírání hranice mezi přestupkem a trestným činem (pravidlo “třikrát a dost”). Tam, kde je represivní přístup nezbytný, budeme usilovat o to, aby byl maximálně v moci státu a pod demokratickou kontrolou. To se týká zejména nynějšího systému exekucí, který je z velké části privatizován a z nástroje spravedlnosti proměněn v nástroj dobývání renty. Za nežádoucí považujeme také neustálé bujení kamerového systému. Konečně bychom rádi vyvolali diskusi o pravomocích a samotné existenci městské policie, jejíž zavedení se podle našeho názoru příliš neosvědčilo.

Celkově mělo třetí setkání Zelené re:vize dosud nejvíce pracovní charakter, za což patří dík všem účastníkům. V následujících dnech zveřejníme podrobnější výstupy pracovních skupin, věnujících se uvedených tématům.