Manifest

My, členky a členové Strany zelených volně sdružení v levicové platformě Zelená re:vize, jsme přesvědčeni, že naše společnost potřebuje čerstvý impuls. Strategie opatrného pokroku v mezích české politické tradice, které se Strana zelených dosud držela, se podle nás neosvědčuje a nastal čas přinášet nová řešení namísto pouhého komentování iniciativ jiných. Strana zelených se musí stejně jako další evropské zelené strany přihlásit ke kritice současného společenského systému a k prosazování takových návrhů, které povedou demokratickou cestou k jeho podstatné proměně.

Politika je buď sociální, nebo žádná. Mimo funkční společnost se lidé nemohou svobodně rozvíjet a realizovat. Podstatou politiky je vytvářet společenskou soudržnost, pečovat o ni, a dávat tak smysl společnému bytí, nikoli ho ničit. Našimi výchozími hodnotami jsou proto rovnost, solidarita, udržitelnost, samospráva a seberealizace.

Současná společnost je založena na logice soupeření a zisku za každou cenu. Není pravda, že taková logika je člověku přirozená; není pravda, že člověk je jinému člověku v první řadě konkurentem. Je nepochybné, že nemilosrdná soutěž znásobila světové bohatství, ale to vše za cenu vzniku obludných nerovností, drancování přírodních zdrojů, zbytečného utrpení zvířat a zotročování milionů lidí.

Logika zisku se bohužel otiskuje i do politického života, v němž se odrážejí a zesilují socioekonomické nerovnosti, a právo silnějšího příliš často vítězí nad veřejným zájmem. Není pak náhodou, že politickou moc si lze koupit a využít ji k takové deformaci celého systému, která znemožňuje rovný přístup k politice. Moc politická i ekonomická se tak trvale hromadí v rukou několika málo lidí. Proto je nezbytné oddělit peníze od politiky.

Ačkoliv je volná soutěž v některých oblastech života přínosná, je třeba jí nastavit jasné limity. Naším prvním cílem musí být předcházení nadměrným sociálním, ekonomickým a regionálním nerovnostem či jejich náprava. Zadruhé je nutné omezit vliv těchto nerovností na politiku a skrze ni na fungování společnosti jako celku. Třetím cílem je spravedlivé a odpovědné zacházení s přírodním bohatstvím, vodou, vzduchem, druhovou rozmanitostí, krajinou a s dědictvím našich předků, to vše i s ohledem na další generace.

Toto je naše představa zelené politiky. Jakožto členky a členové strany, která tento program může autenticky a účinně prosazovat, vyzýváme všechny, stávající i budoucí členky a členy, kteří se s těmito hodnotami ztotožňují, aby je uskutečnili prostřednictvím Strany zelených. Společně pak můžeme realizovat změny, které nutně potřebuje naše země i celý svět.